Privacyverklaring & cookies - trampoline.nl

Avyna - trampoline.nl (hierna: “Avyna”, ”ons”, “onze”) hecht veel waarde aan de privacy rechten van bezoekers en klanten. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met de gegevens welke wij verzamelen. Dit statement heeft een informatieve functie om onze bezoekers en klanten in te lichten over onze richtlijnen en maatregelen met betrekking tot dit onderwerp. Ook wordt er toegelicht welke gegevens er door ons verwerkt en tevens beschermd worden. Dit statement is van toepassing voor alle bezoekers van onze website en klanten die via deze website een aankoop hebben gedaan.

Avyna is verantwoordelijke in de zin van de AVG. het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Avyna is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Avyna, waaronder www.trampoline.nl

Identiteit
Avyna, gevestigd aan de Beneluxbaan 7, 5121DC in Rijen, Nederland (KvK registratienummer: 20091719) (BTW-nummer: NL810178424B01) verzamelt-, en is beheerder van alle persoonsgegevens die worden verstrekt via de website, en daarmee verantwoordelijk voor bescherming van deze gegevens conform toepasselijke recht- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens. 

Avyna verzamelt persoonlijke informatie bij o.a. het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling en het aanmelden voor een nieuwsbrief. Deze informatie is vereist om orders goed te kunnen verwerken en versturen. Avyna bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt worden, voor welk doeleinde en voor hoe lang deze gegevens worden bewaard.

Over ons privacybeleid
Avyna - www.trampoline.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Avyna - www.trampoline.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/10/2022, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met administratie@avyna.eu 

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Onze website
Via onze website bewaren wij:

 • uw domeinnaam en uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina, in de mate van het mogelijke

 • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

 • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

 • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt

 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)

Bij een aankoop op onze website bewaren wij:

 • alle gegevens welke comform NL/EU regelwetgeving noodzakelijk zijn voor het voeren van een deugdelijke boekhouding

Deze informatie wordt gebruikt:

Voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd, om de inhoud van onze website te verbeteren, om de inhoud en de lay-out van onze pagina's te individualiseren voor elke individuele bezoeker, om u op de hoogte te stellen van updates van onze site. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Webwinkelsoftware
Magento
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Magento heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Magento is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Outlook
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Outlook heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. 

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

DPD, DHL, Schenker & Van Spreuwel Transport

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL, DPD, Schenker & Van Spreuwel Transport voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de transporteur delen. De transporteur gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de transporteur onderaannemers inschakelt, stelt de transporteur uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Avyna op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.
In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

Uw rechten

De bezoeker/klant blijft in beheer van zijn/haar eigen persoonsgegevens. Daarom heb je altijd de volgende rechten:

Inzagerecht, rectificatierecht, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid, recht van bezwaar en overige rechten.

Cookiebeleid 

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres. Cookies worden gebruikt:

 • om uw voorkeuren te registreren

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst

 • om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan

 • om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren

 • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

 • om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt

 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt

Cookies op onze website

Op onze website gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). We gebruiken noodzakelijke cookies; dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor een bezoeker snel en makkelijk te laten werken. Bij functionele cookies kunt u denken aan een functie waarmee de klant een product in een winkelmandje plaatst. Of dat een bezoeker bij een later bezoek herkend wordt en niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zorgen dus voor gebruiksgemak. Ook gebruiken we Functionele cookies; Deze cookies bieden inzicht in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden er bezocht? Komen bezoekers overdag of juist in de avonduren? Deze cookies leveren uitsluitend algemene informatie op. Dus geen informatie over individuele bezoekers. Daarnaast gebruiken we Aanbevolen cookies; Aanbevolen cookies zijn bedoeld om het surfgedrag van bezoekers te monitoren, nu wel op individueel niveau. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gericht aanbiedingen of advertenties aan bezoekers te tonen. Heeft de bezoeker bijvoorbeeld gekeken bij vakanties in Griekenland? Dan worden er in de weken daarna gerichte aanbiedingen met vergelijkbare reizen getoond.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.

Onze gebruikte cookies

Cookie Name Cookie Description Cookie Domain Expires
_ga Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. trampoline.nl 1 Jaar
_gat_UA-131173733-1 Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen trampoline.nl Session
_gid Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. trampoline.nl 1 dag
forza_cookie gebruikt om te controleren of de gebruiker cookies heeft geaccepteerd of niet trampoline.nl Session
form_key Slaat willekeurig gegenereerde sleutel op die wordt gebruikt om vervalste verzoeken te voorkomen. trampoline.nl Session
mage-cache-sessid Uw sessie-ID op de server. trampoline.nl Session
mage-cache-storage Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden. trampoline.nl Session
mage-cache-storage-section-invalidation Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden. trampoline.nl Session
mage-messages Unclassified trampoline.nl Session
mage-translation-file-version Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen. trampoline.nl Session
mage-translation-storage Vergemakkelijkt de vertaling van inhoud naar andere talen. trampoline.nl Session
private_content_version Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden. trampoline.nl 10 Jaar
product_data_storage Unclassified trampoline.nl Session
recently_viewed_product Unclassified trampoline.nl Session
recently_viewed_product_previous Unclassified trampoline.nl Session
section_data_ids Vergemakkelijkt het cachen van inhoud in de browser om pagina's sneller te laten laden. trampoline.nl Session

Externe links 

Onze website kan verwijzen naar websites van derden die wellicht ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die deze websites gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van de betreffende website voor verdere informatie.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden.
Klik op een van onderstaande links voor uitleg hoe u dit doet.

Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.